UMN på høring

I forrige uke tok UMN turen opp til stortinget for å delta på en UMN på høring hos helse og omsorgs-komiteen i forbindelse med opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse. '

Noe av det vi tok opp var blant annet
Ungdom Mot Narkotika, er opptatt av sammenhengen mellom rus og psykisk helse. Bruk av rusmidler er en risikofaktor, spesielt for unge som sliter med sin psykiske helse. UMN mener derfor at forebygging, av bruk av rusmidler er viktig, når det kommer til psykisk helsearbeid, da man, vet at bruk kan føre til dårlige psykisk helse.

Noen av våre viktigste punkter vår blant annet

1. Forebygging er viktig!

Ungdom Mot Narkotika er opptatt av å jobbe forebyggende. Det er derfor viktig for UMN at det skilles mellom tidlig intervensjon og forebygging.  Det er viktig med tidlig intervensjon og gode tiltak som, kommer på banen tidlig, og kan hjelpe unge med kompetente voksne. Her ønsker vi at det settes en nasjonal standard for dette arbeidet, slik at alle barn og unge får like muligheter til hjelp og behandling, uavhengig av hvilke kommuner de bor i.  Men, det må og være en tilsvarende satsing på forebygging. Det må være gode forebyggende tiltak som gir ungdom tilgang på gode og trygge fritids arenaer.

Foreldre er et annet viktig moment inn i det forebyggende arbeidet for barn og unge. Det bør derfor også tas i bruk tiltak som gir foreldre muligheten til å involvere seg inn i det forebyggende arbeidet.


2. Ungdomsråd, som en del av det forebyggende arbeidet - i alle landets kommuner!

Ungdom Mot Narkotika er en ungdomsorganisasjon av ungdom for ungdom. Som er ungdomsorganisasjon er vi opptatt av barn og unges mulighet for medvirkning, vi mener derfor at alle kommuner bør ha ungdomsråd som skal involveres inn i det rus forebyggende arbeidet. Dette er spesielt viktig, når man ser at mange av tilbudene som finnes, ikke treffer målgruppa helt. Det er avgjørende at barn og unge får bidra inn i disse prosessene. * ( Det trer en ny ungdomsråd lov i kraft 1.nov som forplikter alle kommuner til å inkludere barn og unge).

3. Minoritets perspektivet inn arbeidet.

Ungdom Mot Narkotika er opptatt av ungdommene i denne gruppen fanges opp og at tiltakene som finnes, har kompetanse på minoritetsaspektet tillegg. Dette er en gruppe som vi opplever at ofte velger å ikke ta i bruk tilbudene av ulike grunner. I tillegg, så viser undersøkelse at selv om rusmiddelbruken er ofte lav blant denne gruppen, er konsekvensene ofte større, for denne gruppen barn og unge.  Her, er det viktig at det finnes gode tiltak som møter disse unge på deres premisser og ser behovene.  Det, er og viktig å huske på at disse barna og ungdommene ofte opplever et krysspress fra storsamfunnet/majoritetssamfunnet og minoritetshjem, og dette kan være enda en stressfaktor som spiller inn på både bruk av rusmidler og psykisk helseutfordringer og muligheten til å oppsøke hjelp.