Frie ytringer, ikke fri hasj

Frie ytringer, ikke fri hasj! 

Av Ungdom mot narkotika 

Rusdebatten trenger nyanser, ikke enkle valgkampslagord.  

De fleste har fått med seg Unge Venstres kampanje for legalisering av cannabis, og all støyen denne har skapt.  

Ungdom mot narkotika er for at ytringsfriheten og de demokratiske prinsippene må ivaretas, og vi mener at Unge Venstre må få lov til å fremheve sine politisk saker. Når skoleledelsen begynner å blande seg inn i politikken partiene vil fremheve, har vi et stort problem.  

Men vi forstår at skolene opplever legaliseringskampanjen som problematisk, når de jobber for å forebygge rusbruk og bidra til at skolen er og forblir en rusfri arena.  

UMN har et skoleprosjekt «Ikke i min skolegård» som handler om at vi må stå sammen for en rusfri skolehverdag. En undersøkelse som ble gjort i forbindelse med prosjektet viste at 24 prosent av elevene kjente til at det hadde vært kjøp/salg av narkotika på skolen deres. 20 prosent visste om medelever som hadde møtt ruset til undervisning. Sånn skal det ikke være. Skolen skal være en trygg og rusfri læringsarena for utvikling og vekst.  

Når vi vet at så mange elever møter narkosalg i skolegården, er Unge Venstres budskap ekstra bekymringsfullt. Det er ikke tvil om at kampanjen «Legalize it» blir tolket som en godkjenning av bruk av cannabis. Målgruppen for denne kampanjen er den samme gruppen som er aller mest sårbar for bruk av rusmidler. Cannabisbruken blant unge har økt de siste årene, og stoffet har risiko for skade, spesielt blant unge.  

Ungdom Mot Narkotika er en demokratisk ungdomsorganisasjon, som reiser mye på skolebesøk. Det vi hører når vi snakker med ungdom, er at mange synes det er kult å røyke hasj. De tror ikke det er skadelig, og risikoen blir bagatellisert. Det er ikke bra når vi vet at cannabis kan gi dårligere hukommelse og evne til å huske og lære nye ting. Unge har også mye større sjanse for å bli avhengige.  

Med det karakterpresset vi har nå, kan den jointen du røyker hver dag påvirke resten av utdanningsløpet ditt. Hvis du ikke klarer å få gode nok karakterer for å komme inn på den skolen du vil, får du kanskje ikke muligheten til å ta den utdanningen du ønsker.  

Derfor er det viktig å informere og åpne dialogen med ungdom gjennom å formidle kunnskap og forskning, ikke propaganda og enkle slagord der nyansene forsvinner og alt blir sort/hvitt.