Ungdom Mot Narkotika er en landsdekkende ungdomsorganisasjon som jobber forebyggende og har fokus på rus politisk påvirkningsarbeid.

Dette arbeidet skjer gjennom Ungdom Mot Narkotika sine ulike aktiviteter, prosjekter, lokallag og sentralleddet.

Formålet med den rus forebyggende innsatsen er :

 • Øke kunnskapen til unge, slik at de kan ta gode valg.

 • Fortsatt lav bruk av rusmidler unge

 • Forebygging er en viktig del av rus-politikken.

Satsingsområder:

Ungdom Mot Narkotika er opptatt av å jobbe forebyggende. Det er viktig for UMN at det skilles mellom det som ofte kalles “tidlig intervensjon” og “rus forebyggende” arbeid. Det er viktig med tidlig intervensjon og gode tiltak som, kommer på banen tidlig, og kan hjelpe unge. Men. det er et ledd før, det som er veldig viktig - og det er forebygging. Forebygging er et viktig ledd som ofte blir forvekslet med tidlig intervensjon og begrepene brukes ofte om hverandre, men det er ikke det samme. Forebygging handler om alt det viktige arbeidet som legges inn før, rus er en tematikk, som å bygge sterke trygge barn, gi dem gode relasjoner og trygge møteplasser med voksneperson som kan være ressurser inn i deres hverdag. Det handler rett og slett om at som kommer før, det er de første gode byggeklossene.

“It takes a village to raise a child”

 • Retten til en rusfri skole!

  Ungdom Mot Narkotika jobber med et prosjekt som har som mål å bidra til å sette fokus på viktigheten og retten til en rusfri skole. Skolen skal være en trygg arena for barn og unge og derfor er det viktig at skolen er “rusfri”. I henhold til FNs barnekonvensjon artikkel 33 har barn og unge rett til å beskyttes både mot kjøp og salg av narkotika. #ikkeiminskolegård . Når 1 av 4 elever rapporter at de vet om enten kjøp eller slag av narkotika i skolegården, så er det problematisk.

 • Skolen som en arena for forebygging.

  Skolen er et viktig verktøy for å forebygge bruk av rusmidler blant barn og unge. Ungdom Mot Narkotika mener at det er viktig at skolen får mulighet til å gi støtte til elever som trenger det, at det gis tilbud om rus undervisning til elever og det er gode rutiner for forebygging og tidlig intervensjon hos skolene.

 • Fritidstilbud for alle!

  Aktiviteter og gode fritidstilbud er forebyggende og Ungdom Mot Narkotika har flere aktiviteter som er åpne for medlemmer. Dette har vi fått mulighet til å tilby med hjelp av gode samarbeidspartnere. Men, det som er enda viktigere for Ungdom Mot Narkotika er at alle barn og unge får muligheten til å delta på gode fritidstilbud og derfor mener UMN at fritidsklubber bør være en lovfestet rett for barn og unge.

45529088_339196636874238_4791795507058532010_n.jpg

Mer på stands enn på møter!