Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN

Vedtatt på landsmøtet i Steinkjer 19. – 21. mars 2010

Nedlastbar versjon

§ 1 FORMÅL

Ungdom Mot Narkotika UMN er en ungdomsorganisasjon som spesielt arbeider for ungdom og mot narkotika. Organisasjonens navn er Ungdom Mot Narkotika UMN, med stor forbokstav i alle ledd.

Vårt internasjonale navn er Youth Against Drugs. 

Ungdom Mot Narkotika UMNs formål er å markere et klart standpunkt mot narkotika og fronte en kritisk holdning til bruk av rusmidler, samt å arbeide for en aktiv ungdomskultur og et inkluderende ungdomsmiljø. [Kursivert tekst ble vedtatt første gang på UMNs landsmøte 19.-21.03.2010.]

 

§ 2 PRINSIPPER FOR ORGANISERING

Ungdom Mot Narkotika UMN er en selvstendig organisasjon; partipolitisk og religiøst uavhengig. Ungdom Mot Narkotika UMN skal både sentralt og lokalt legge stor vekt på at det er de aktive og engasjerte medlemmene som skal prege organisasjonen og arbeidet. Lokalt og sentralt må ikke la slik aktivitet hemmes av unødvendig byråkrati
og formaliteter. Innenfor ramma av den organisasjonsoppbyggingen som fremgår av vedtektene står alle organisasjonsledd fritt i den konkrete utformingen av arbeidsformer og organiseringen av arbeidet.

 

§ 3 MEDLEMSKAP

Alle medlemmer mellom 13 og 26 år har fulle demokratiske rettigheter i Ungdom Mot Narkotika UMN.

 

3.1 Kontingent

Alle som betaler kontingent er medlemmer i Ungdom Mot Narkotika UMN. Kontingenten for medlemskap er 50,- kroner per år. Medlemskapet opphører ved skriftlig utmelding, eller ved at kontingent ikke blir fornyet ved ny innkreving.

 

3.2 Støttemedlemskap

Enkeltpersoner kan tegne støttemedlemskap. Kontingenten for støttemedlemskap er minimum 150,- kroner. For grupper, bedrifter og organisasjoner som ønsker kollektivt medlemskap er minimumskontingenten 1000,- kroner. Disse har ikke medlemsrettigheter og teller ikke som medlemsgrunnlag for Ungdom Mot Narkotika UMN.


3.3 Begrensninger

Det er ikke forenlig med medlemskap i Ungdom Mot Narkotika UMN å gi uttrykk for syn som krenker mennesker for deres kjønn, religion, kulturelle bakgrunn, etniske opprinnelse eller seksuelle legning. Ved grove brudd på Ungdom Mot Narkotika UMNs vedtekter eller prinsipper kan enkeltmedlemmer ekskluderes. Ekskluderingen avgjøres av Landsstyret, men Landsmøtet skal orienteres på førstkommende landsmøte.

 

§ 4 LOKAL/REGIONAL ORGANISERING

Lokal aktivitet er grunnlaget for all virksomhet i Ungdom Mot Narkotika UMN.

 

4.1 Lokallag

Personer som ønsker å arbeide aktivt for Ungdom Mot Narkotika UMN i sitt nærmiljø kan opprette lokallag. Lokallagenes hovedoppgave er å markere et standpunkt mot narkotika og drive holdningskapende arbeid i lokalmiljøet gjennom synliggjøring og aksjonisme. Lokallag står fritt til å opprette undergrupper de mener
fremmer dette arbeidet. Lokalavdelingene holder årsmøte hvert år hvor det velges styre. Lokallagenes økonomi skal være uavhengig av den sentrale styringen i organisasjonen og andre organisasjoner for øvrig. Lokalavdelingene er selvstyrte, og arbeider fritt uavhengig av den sentrale styringen i organisasjonen og andre organisasjoner for øvrig. Lokalavdelingene må derimot ikke arbeide på tvers av UMNs landsmøtevedtak. Lokallagene står fritt til å velge sine mål og arbeidsmetoder innen de sentrale vedtekter og programmers rammer.Det kan også etableres aktivistgrupper. En aktivistgruppe er en gruppering av medlemmer som står uten fast forankring i lokallaget og som kan ha fokus på forskjellige aktiviteter.


Alle lokallag som mottar økonomisk støtte fra sentralleddet plikter å levere årsrapport. Aktivistgrupper plikter å levere en aktivitetsrapport etter at den støttede aktiviteten er gjennomført.


4.2 Regionslag

Lokallagene i regioner med 3 eller flere lokallag kan sammen danne regionslag.
Regionslag kan dannes i følgende regioner:

• Sørlandet
• Vestlandet
• Østlandet
• Midt-Norge
• Nord-Norge

Regionslagene skal være samarbeidsorganer for aktivitet i regionen. Regionskonferanser og lokal skolering kan være viktige oppgaver for regionslagene. Regionslagene er likeledes med lokallagene uavhengige av den sentrale styringen, men underlagt sentrale vedtekter og programmer.

 

§ 5 LANDSMØTET

Landsmøtet avholdes innen utgangen av mai hvert år og er det høyeste organet i Ungdom Mot Narkotika UMN. Landsstyret er saksinnstiller til landsmøtet, og innkaller til landsmøtet første gang senest 12 uker før møtet. Alle saker samt endringsforslag til vedtekter, politisk og ideologisk plattform sendes Landsstyret innen 8 uker før landsmøtet. Landsstyrets innstillingsmøte må avholdes senest 6 uker før landsmøtet. Umiddelbart etter dette møtet sendes papirene til sekretariatet for ferdigstilling og utsending til alle landsmøtedelegater senest fire
uker før landsmøtet. Frist for innmelding av valgte delegater fra lokallagene er 6 uker før landsmøtet.

 


5.1 Møterett på landsmøtet

Antallet delegater fra hvert lokallag fordeles etter følgende fordelingsnøkkel:

 • 5 – 25      medlemmer gir rett til 4 delegater.
 • 26 – 50    medlemmer gir rett til 6 delegater.
 • 51 – 100  medlemmer gir rett til 8 delegater.
 • 101 – <    medlemmer gir rett til 10 delegater.


Grunnlaget for delegatantall er medlemstall fra 31.12- året før.


5.2 Demokratiske rettigheter

 • Landsstyremedlemmer har tale- og forslagsrett.
 • Alle regionslag har rett på 2 delegater hver dette i tillegg til delegatene fra lokallagene.
 • Alle medlemmer i Ungdom Mot Narkotika UMN har status som observatør.
 • Ansatte har møteplikt og talerett, men ikke forslags og stemmerett.
 • Tillitsvalgte i komiteer og utvalg i Ungdom Mot Narkotika UMN har observatørstatus med tale- og forslagsrett.
 • Inviterte gjester kan innvilges talerett av landsmøtet.


5.3 Saker til behandling

 • Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
 • Godkjennes av ordstyrere, referenter, 2 underskrivere av landsmøteprotokollen, tellekorps, redaksjonskomiteer
 • Handlingsplan
 • Budsjett
 • Regnskap
 • Årsmelding


5.4 Valg

På landsmøtet skal følgende tillitsverv velges:

 Leder
 Nestleder
 2 personer til arbeidsutvalget
 9 landsstyremedlemmer hvorav 2 vararepresentanter
 3 personer til valgkomité, hvorav en er komitéleder
 3 personer til kontrollkomité, hvorav en er komitéleder

Leder og nestleder velges for en toårsperiode av gangen. Leder og nestleder velges annethvert landsmøte, slik at det blir valg hvert landsmøte. Landsstyret tiltrer umiddelbart etter landsmøtet. Ideologisk plattform, politisk plattform og vedtekter skal kun behandles når Landstyret eller et lokallag foreslår det innenfor fristen jamfør § 5, annet ledd. Votering på landsmøtet avgjøres med alminnelig flertall, dersom ikke annet er nedfelt i vedtektene. Personvalg foregår ved skriftlig votering dersom en delegat eller en kandidat ønsker det. Alle formelle organer i Ungdom Mot Narkotika UMN skal søke å ha lik representasjon ut fra kjønn, faglig og geografisk sammensetning.

 

§ 6 LANDSSTYRET

Landsstyret er det høyeste organet mellom landsmøtene, og har ansvaret for Ungdom Mot Narkotika UMN. Landsstyret består av leder, nestleder samt landsstyremedlemmene. Om mulig skal alle fem landsdeler representeres i landsstyret. Landsstyremedlemmer har møteplikt, samt tale- forslags- og stemmerett på alle landsstyremøter, samt møteplikt på organisasjonens sentrale arrangement. Landsstyret skal, hvis det er økonomisk og praktisk gjennomførbart, sammenkalles minst seks ganger i året. Landsstyret er vedtaksdyktig når det er gyldig innkalt og når minst 2/3 av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet bringes saken opp til ny votering i samme møte, dersom dette ikke fører frem avgjøres saken ved leders dobbeltstemme. Alle landsstyremøter er åpne møter, så sant man ikke skal behandle konfidensielle saker. Landsstyret står ansvarlig for organisasjonens virksomhet mellom landsmøtene. Dette innbefatter ansvar for politiske, organisatoriske og økonomiske forhold. Landsstyret har det formelle arbeidsgiveransvaret for organisasjonens ansatte. Landsstyret vedtar de faste ansettelsene. 

 

§ 7 ARBEIDSUTVALGET

Arbeidsutvalget er underlagt landsstyret, og tar avgjørelser, for landsstyret, mellom landsstyremøtene. Saker av prinsipiell art skal imidlertid alltid avgjøres av landsstyret. Landsstyret delegerer avgjørelsesmyndighet til arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget består av leder, nestleder samt AU-medlemmene. Arbeidsutvalget er ikke en del av landsstyret, men har møteplikt på landsstyremøtene. På landsstyremøtet har arbeidsutvalgets medlemmer, tale – og
forslagsrett.

 

§ 8 VALGKOMITÉ

Valgkomiteens oppgave er å innstille for landsmøtet kandidater til alle verv jamfør § 5.4. Valgkomiteen kan også bistå organisasjonen i andre valg og oppnevninger. Valgkomiteens leder eller dennes stedfortreder har møteplikt på landsstyrets møter, med tale- og forslagsrett i de saker som er av relevans for komiteens mandat. Valgkomiteen skal være representert på sentrale arrangement. Valgkomiteens medlemmer kan ikke inneha andre verv i organisasjonen.

§ 9 KONTROLLKOMITÉ

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med forvaltningen av Ungdom Mot Narkotika UMN midler og i drøftelser med landsstyret ta opp oppfølgingen av landsmøtets vedtak. Kontrollkomiteen skal også vurdere organisasjonsformer og arbeidet i organisasjonen, og fremlegge rapport om disse forhold for landsmøtet. Kontrollkomiteens leder eller dennes stedfortreder har møterett på landsstyrets møter uten tale og forslagsrett. Kontrollkomiteen har rapporteringsplikt til landsmøtet. Kontrollkomiteens medlemmer kan ikke inneha andre verv i organisasjonen.

 

§ 10 ARRANGEMENT

Alle arrangementer i regi av Ungdom Mot Narkotika UMN skal være skal være frie for bruk av alkohol og narkotika.

§ 11 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE

Ekstraordinært landsmøte kalles inn når landsstyrets flertall eller 1/3 av
lokalavdelingene krever det. Innkalling og sakspapirer skal sendes ut 3 uker før
møtet, og kun de saker det er innkalt for kan behandles. Landsstyret er ansvarlig for
at alle lokallag blir kalt inn. For at et ekstraordinært landsmøte skal være gyldig, må 
alle av lokalavdelingene ha fått en gyldig innkallelse. Ekstraordinært landsmøte
følger samme saksprosedyre, og delegatprosedyre jamfør § 5.6

 

§ 12 NEDLEGGELSE

Bare landsmøtet kan legge ned Ungdom Mot Narkotika UMN. Et slikt vedtak krever
3/4 flertall på to landsmøter med minimum 3 måneders mellomrom. Landsmøtet
vedtar fordelingen av midlene til Ungdom Mot Narkotika UMN, likevel slik at
midlene må anvendes i samsvar med organisasjonens formål i § 1. Lokallag fordeler
selv sine midler ved nedleggelse, midlene må allikevel brukes på de formål de var
tiltenkt.

 

§ 13 VEDTEKTENE

Bare Landsmøtet kan endre vedtektene. Slike vedtak krever 2/3 flertall. § 1, 2, 12 og
13 kan bare forandres om to ordinære landsmøter etter hverandre gjør likelydende
vedtak om det. Endringer som ikke medfører forandringer i vedtektenes intensjon, og som er ment for å 
forbedre vedtektenes språk kan utføres av landsstyret i etterkant av hvert landsmøte.